Anime Information
Xian Feng Jian Yu Lu

Xian Feng Jian Yu Lu

In ancient Shenzhou, humans and demons had been in constant dispute for thousands of years. The demon princess from Tushan, Bai Binglan, and the human Zhang Kuangyun met each other due to a misunderstanding. In order to investigate the enemy country, Bai Binglan became Zhang Kuangyun’s companion. As they travel together, Zhang Kuangyun discovers a conspiracy…

Post by: animeyoutube.com

Xian Feng Jian Yu Lu

You also may like
Release Recently